Allmänna avtalsvillkor för ifolor (Vanda, Finland)

För kunder i Sverige

Uppdaterat 1 december 2023

Tack för att du framkallar dina fotografier och fotoprodukter hos Ifolor.

Vi framkallar digitala bilder i varierande format, så som JPEG (vänligen se vår hemsida). Din nöjdhet är vår första prioritet. Om du har frågor eller idéer, eller om något inte helt är som det bör, ring oss på 020  795 320 eller skicka oss en e-post till adressen kundtjanst@ifolor.se.

1. Avtalsvillkor

Vänligen bekanta dig med följande allmänna avtalsvillkor. De tillämpas på alla beställningar som du gör hos oss. Då du skickar din digitala data till oss, eller då du klickar boxen var det står "Jag godkänner / Godkänner" (eller något motsvarande) i din programvara, intygar du att du godkänner dessa Ifolors allmänna avtalsvillkor.

2. Behandling av personuppgifter

Ifolor insamlar och behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. För mer ingående uppgifter om hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen bekanta dig med den gällande versionen av vår Integritetspolicy.

Du har blivit informerad om behandling av dina personuppgifter samt användning av cookies och analytiska tjänster i enlighet med vår Cookiepolicy och Webbanalyspolicy, såtillvida du inte utnyttjat din valmöjlighet att förbjuda detsamma, så som beskrivet i respektive policy.

Din bilddata kommer endast att användas av oss för att på ett korrekt sätt fullborda din beställning; den kommer att sparas för att framkalla dina fotoutskrifter och andra fotoprodukter; och kommer automatiskt att raderas inom max 30 dagar från att din beställning har fullbordats.

Datasekretess:

Ifolors kunduppgifter är lagrade i Ifolors kundregister. De uppgifter som ingår i kundregistret används för upprätthållande och skötsel av kundrelationer. Ifolor och bolag som hör till samma koncern har rätt att handha uppgifter som finns i registret samt använda namn- och adressuppgifter för skäliga användningsändamål såsom direktmarknadsföring i enlighet med personuppgiftslagen. Om du inte vill att dina uppgifter överlåts för direktmarknadsföring ber vi dig kontakta vår kundtjänst.

Telefon: 020 795 320
E-post: kundtjanst@ifolor.se

3. Produkturval och priser

Vårt produkturval utvecklas fortgående med den tekniska utvecklingen. Våra priser och andelen av de fraktkostnader som vi fakturerar dig för kan variera mellan olika tidpunkter. Du hittar vårt nuvarande produkturval och de priser enligt vilka vi för tillfället fakturerar på vår hemsida www.ifolor.se . Detta är underkastat särskilda erbjudanden och individuella avtal.

Priser:

Prisen på våra produkter och -tjänster framgår av prislistan på vår webbsida www.ifolor.se. Alla priser inkluderar moms. Ifolor förbehåller sig rätten att justera gällande priser och betalningsvillkor.

4. Att placera en order

Genast då vårt ordersystem tagit emot dina digitala bilder, verkställs beställningen i enlighet med dina instruktioner. Beställningar bekräftas omedelbart per e-post till din registrerade e-post adress. Vänligen spara dess innehåll så att du har det dokumenterat.

Vänligen observera att då vi tagit emot digitala beställningar kan dessa inte längre ändras, raderas eller sammanslås. Om du inte anger något annat kommer vi att leverera dina fotografier i storleken 10 cm på fotopapper av hög kvalitet. Ytan på bilderna från digitala bilder matt eller blank, med undantag av fotografier i storlek 13 cm som framställs med blank yta. 

Vår produktion är långt automatiserad för att vi ska kunna garantera lovade leveranstider för produkter. På grund av detta kan produkterna i varukorgen levereras i olika skilda försändelser. Endast en faktura har leveranskostnader som tillägg. Om en ny kund gör en omfattande beställning förbehåller vi oss rätten att kräva förskottsbetalning eller endast framkalla en del av den ursprungliga beställningen. Om detta är fallet kommer vi att meddela dig detta innan vi börjar bearbeta beställningen.

För det fall att du inte betalat tidigare fakturor eller om vi skickat dig påminnelser, förbehåller vi oss rätten att hålla inne den fullbordade beställningen tills  vi erhållit betalning. I specialfall förbehåller vi oss rätten att avböja beställningar utan en skyldighet att ange orsaken till detta.

Om det framgår att bilder innehåller sådant som uppenbarligen är lagstridigt kommer en order inte att bearbetas.

5. Avbeställning av order

Avbeställning av bekräftad placerad order är inte möjligt då kontraktet gäller vara som tillverkas eller ändras enligt kundens begäran eller enligt personliga behov. Villkoren för begränsad avbeställningsrätt är i enlighet med finska konsumentskyddslagen 16 § (30.12.2013/1211).

6. Leverans

Vi skickar dina bilder och övriga fotoprodukter som postpaket per post till adresser i Sverige. Du får ett ankomstavi som textmeddelande till din mobil, e-post eller per brev till mottagarens adress.

Om gällande konsumentskyddslagstiftning tillämpas på dig som konsument övergår risken för att produkterna försvinner, skadas eller förstörs till följd av en olycka på dig vid den tidpunkt då produkterna levererades till dig, eller då du försummat att ta emot produkterna. I övriga fall övergår risken på dig då varorna överlämnats till den part som transporterar produkterna.

Leveranskostnader:
Porto- och expeditionsavgifter tillkommer enligt vikt. För ytterligare information om leveranskostnader samt eventuella rabatter, se Ifolors webbsida www.ifolor.se. Beställningar skickas inte till utlandet.

Extra frakt- och faktureringstillägg
Ett extra frakttillägg debiteras för produkter som returnerats till oss på grund av felaktig adress eller om produkten inte har avhämtats i tid.  

7. Betalningssätt och -villkor
Beställningar på webben kan betalas så som anges på vår hemsida eller i vår beställningsprogramvara. Betalningssätten kan variera mellanolika tidpunkter eller mellan olika länder. Det betalningssätt du väljer innebär att du tillåter Ifolor att uppbära betalning genom de medel som krävs för det valda betalningssättet. Ifall av återbetalningar har Ifolor rätt till ersättning för alla kostnader och bankavgifter som tillkommer med anledning av återbetalningen.

Ifolor har vid behov rätt att kräva förhandsbetalning av kunder som inte har tidigare köphistorik om engångsköpet uppgår till avsevärd summa. Förhandsbetalning kan även krävas för beställningar där det finns obetalda fakturor från tidigare. Förhandsbetalning sker enkl-ast medkreditkort då du placerar din order.

Betalning mot faktura

Om produkter och tjänster faktureras och betalas mot faktura, kommer en faktura att skickas med epost. Var vänlig och använd e-fakturans uppgifter då du betalar fakturan inom den tidsfrist som anges i fakturan. Vi förbehåller oss rätten att debitera påminnelseavgifter samt andra indrivningskostnader enligt gällande lag. För de produkter och tjänster som faktureras är betalningstiden 21 dagar. Fakturan är avgiftsfri. Om fakturan inte betalas i enlighet med betalningsvillkor har Ifolor rätt att kräva en förseningsavgift enligt lagen om förseningsräntor. Om betalningen inte inkommit då förfallodagen utgått levereras inte nya beställningar. Minderåriga får endast beställa produkter med målsmans tillåtelse. Ifolor har rätt att granska kundens kreditinformation och att välja sina kunder. Ifolor är inte skyldig att motivera sina beslut vid val av kunder. 

8. Ägandeförbehåll

Alla levererade produkter tillhör Ifolor tills full betalning (inklusive fraktkostnader samt eventuell mervärdesskatt) har skett.

9. Garanti

Ifolor garanterar att framkallningen av kundens foton samt produktionen av övriga fotoprodukter sköts på ett professionellt sätt och med största omsorg. De framkallade bilderna är föremål för en sträng kvalitetskontroll. 

Ifolors nöjdhetsgaranti täcker design- eller tillverkningsfel eller skador på produkt som tillkommit under transport. Om du fått en felaktig produkt bör detta meddelas vår kundtjänst inom 14 dagar efter att du mottagit produkten. Vi tillverkar en motsvarande produkt kostnadsfritt. Vi erbjuder inte återbetalning av produkter.

Ifolor har rätt att vägra leverera ersättningsprodukter i händelse av en oegentlighet i nöjdhetsgarantin, och vi är inte skyldiga att ge en anledning till en sådan vägran.

Ifolor kan be dig återge all nödvändig data. Ifolor har rätt att neka leverans av ersättande produkter, ifall det är opraktiskt och skulle leda till oproportionella kostnader. I så fall har kunden de rättigheter konsumentskyddslagen tillskriver. Ersättning för skada behandlas i punkt 10.

Vänligen observera att garantin inte gäller i följande fall: felaktigt antal beställningar, fel design eller storlek på produkten, fel produkt och/eller fel egenskaper, webbshoppens specialerbjudande, en rabattkod eller en kupong som redan har använts.

10. Ansvarskyldighet

Konsumenten har i felsituationer alltid rätt att få ersättning för fel i produkten enligt konsumentskyddslagen.

Ifolor är enligt gällande lag ansvarig för skador orsakade av uppsåt eller grov oaktsamhet. Vi är även ansvariga för produktkvalitet enligt produktansvarslagen samt för kroppsskador. I övriga fall gäller följande:Skulle det ske förseningar i våra leveranser gör vi allt för att genast meddela kunden. Om leveransen försenas mer än 30 dagar har kunden rätt få ett avdrag på 10 % av priset och vi strävar efter att komma överens med kunden om ett nytt leveransdatum.

Vi frånsäger oss ansvaret för förlusten av eller skador på dina digitala bilder som skickats till oss via internet. Vi avsäger oss alla dylika krav som t.ex. ersättning för material, kostnaderna för databärarna, kostnaderna för själva fotograferandet eller ersättning för förlorade minnen. Vi rekommenderar att du alltid har en säkerhetskopia på din digitala data.

Säljaren svarar för risken om varan förstörs, förloras, försämras eller minskas av skäl som ligger utanför köparens kontroll före avlämnandet. Om köparen underlåter att i rätt tid hämta eller ta emot det gods som han förfogar över, svarar köparen dock för risken om godset försämras på grund av sin inneboende natur efter det att säljaren har gjort vad som enligt leveransen ankommer på honom.

Om varan återlämnas till säljaren för undersökning eller avhjälpande av fel efter det att köparen har reklamerat felet, svarar säljaren för risken till dess att varan har återlämnats till köparen.

Om ett öppet köp har avtalats och varan har levererats, bär köparen risken till dess att varan återgår i säljarens besittning.

Om köparen bär risken och varan förstörs, går förlorad, försämras eller minskar i värde av skäl som ligger utanför säljarens kontroll, måste köparen ändå betala köpesumman. 

11. Programvara

All programvara och allt innehåll på Ifolors hemsida eller nerladdad programvara som gjorts tillgänglig av Ifolor eller som är märkt med ifolors varumärke eller beteckning (såsom Designer, appar etc.) är Ifolors eller dess leverantörers egendom och är upphovsrättsligt skyddade. Till din PC eller mobila enhet (t.ex. tablett, smarttelefon eller mobiltelefon) har du endast rätt att ladda ner den programvara du behöver för att bearbeta din order och använda denna endast för detta ändamål. För detta ändamål och för så länge din affärsrelation med Ifolor varar, ger Ifolor och dess leverantörer dig en icke-exklusiv licens. All annan affärsmässig eller icke-affärsmässing användning är förbjuden. Sådant innehåll på hemsidan som inte uttryckligen är menat att helt eller delvis laddas ner får inte laddas ner utan Ifolors samtycke. Vi ber dig också uppmärksamma att de olika logotyperna och företagsnamnen etc. som hittas på www.ifolor.se är skyddade enligt lag.

Du bör ha ifolors samtycke ifall du vill länka till www.ifolor.se från en nätsida eller en interaktiv databärare. Vi ber er även uppmärksamma att datasekretessen inte kan garanteras då bilder och data skickas över internet eller via mobiltelefoner.

Vi avsäger oss alla krav på att uppge programvarans källkod.

Rekonstruktion eller avkodning av programvaran samt dess källkod är förbjuden.

12. Tredje parts rättigheter

Du är som kund ensam ansvarig för att säkerställa att du har alla rättigheter till de bilder du skickar in enligt gällande upphovsrätts-, varumärkes- och personuppgiftslagstiftning. Ifall en tredje part har anspråk på Ifolor för din order på grund av intrång i ovannämnda rättigheter är du skyldig att avvärja dessa anspråk på egen bekostnad samt ersätta Ifolor för sådana skadeståndskrav som uppkommer.

13. Lag, jurisdiktion och partiell ogiltighet som tillämpas

På detta avtalsförhållande mellan dig och Ifolor tillämpas finsk lag bortsett från Förenta Nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor ("CISG").

Ifall du inte är en konsument enligt lagen på din hemort har domstolarna i Helsingfors exklusiv jurisdiktion över alla tvister som hänför sig till detta avtalsförhållande.

Tvister bör i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med båda parter. Ifall en lösning inte är möjlig kan kunden föra saken vidare till konsumenttvistenämnden efter att först ha tagit kontakt gällande ärendet med konsumentrådgivningen.

EU-kommissionen har inrättat en Internet plattform för online reglering av tvister (”OS-plattform“) mellan företag och konsumenter. OS-plattformen finns under https://ec.europa.eu/odr/.

Ifall en eller flera bestämmelser i dessa allmänna avtalsvillkor är ogiltiga eller utan verkan skall det inte påverka giltigheten av de resterande bestämmelserna. De ogiltiga bestämmelserna eller bestämmelserna utan verkan skall ersättas av sådana giltiga bestämmelser som så långt som möjligt motsvarar deras ursprungliga avsikt. Detsamma gäller alla eventuella kryphål i dessa allmänna avtalsvillkor.