Dataskyddspolicy

Ifolor, Vanda (Finland)

Sammandrag

Ifolors dataskyddspolicy har upprättats för att du ska kunna försäkra dig om att Ifolor behandlar dina fotografier och personuppgifter på tillbörligt sätt. Alla kunder är "registrerade" enligt definitionen i dataskyddsförordningen.

Kunden måste godkänna villkoren i denna dataskyddspolicy för att kunna använda Ifolors tjänster.

Policyn beskriver vilka personuppgifter (det vill säga uppgifter som är förknippade med vissa personer eller med vars hjälp en viss person kan identifieras) som Ifolor samlar in när kunden besöker Ifolors webbplats och i samband med beställningar samt hur dessa personuppgifter behandlas och används. I dokumentet redogörs det även för hur Ifolor använder kakor (cookies).

Vi använder uppgifterna för att:

 • Leverera tjänsten enkelt och säkert
 • Förbättra kundbetjäning och marknadsföring
 • Utveckla webbutiken

Personuppgiftsansvarig och dennes kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig är:

Ifolor (502049-0370)
Karhumäkigränden 2
01530 Vanda
Finland

Du kan fråga mer om dataskydd och behandlingen av personuppgifter här:

per e-post dataskyddsombudsman@ifolor.se

Per post

Ifolor
Dataskyddsombudsman
Karhumäkigränden 2
01530 Vanda
Finland

Vilka uppgifter kan man samla in om mig?

Ifolor samlar in och behandlar endast sådana uppgifter som behövs för att yrkesmässigt behandla kundens beställning och upprätthålla kundrelationen.

Uppgifter som användaren själv ger eller själv identifierar

 • Identifierande uppgifter, till exempel namn
 • Kontaktuppgifter, till exempel adress, e-postadress och telefonnummer
 • Betalningsuppgifter, till exempel faktureringsuppgifter.
  • Vi sparar inte hela kreditkortsuppgifter.
 • Lägesdata med kundens samtycke, används för att bedöma leveranstiden
 • Kontonummer (endast vid återbetalning till konto)

Uppgifter som observerats om användningen av tjänsten och som härletts med hjälp av analys 

 • Köphistorik, bland annat beställda produkter och prisuppgifter för dessa
 • Leveransuppgifter, till exempel valt leveranssätt och leveransadress
 • Uppgifter om användningen av och bläddring i webbutiken samt identifierande uppgifter om användarens enhet, till exempel IP-adress

Till vad används mina personuppgifter?

Personuppgifterna används till

 • Behandling och leverans av beställningar
 • Upprätthållande av kundrelation
 • Förbättring av kundrelation
 • Utveckling av Ifolors verksamhet och tjänster
 • Statistiska ändamål
 • Produktion av anpassat innehåll och marknadsföring
 • Förhindrande av missbruk
 • Erbjudande av bättre kundbetjäning

Ifolor behandlar uppgifterna konfidentiellt och utlämnar dem inte till utomstående parter för behandling. Ifolor förbehåller sig dock rätten att överföra uppgifterna för behandling av tredje part i Schweiz eller EU:s medlemsstater, om detta behövs för att kunna behandla kundens beställning. I sådana fall säkerställs en tillbörlig dataskyddsnivå genom att iaktta den allmänna dataskyddsförordningen och genom att teckna avtal som uppfyller den med Ifolors leverantörer.

Hur förvaras och skyddas mina uppgifter?

Ifolors databas med kundernas personuppgifter är ständigt skyddad med tillbörliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att den försvinner eller missbrukas. Databasen förvaras i en säker omgivning dit allmänheten saknar tillträde. Den tekniska och processrelaterade säkerheten för datorhallarna och webbutikens system är på en mycket hög nivå. Servrarna är skyddade mot dataintrång och denial of service-attacker.

När kundens personuppgifter överförs, till exempel vid inloggning och betalningsprocess, är de skyddade med användande av Secure Socket Layer (SSL)-teknik. Detta betyder att man på kommunikationen mellan kundens dator och Ifolors server tillämpar en ledande krypteringsmetod, under förutsättning att kundens webbläsare stöder SSL (https)-teknik.

Vid behandlingen av personuppgifter och planering av behandlingen iakttar vi god dataskyddspraxis, bland annat datakonsolidering och anonymisering, om det bara är möjligt. I behandlingen av personuppgifter har vi beaktat kraven i EU:s dataskyddsförordning som träder i kraft 25.5.2018.

Vem behandlar mina personuppgifter?

Endast Ifolor Oy:s egna anställda har tillgång till kunduppgifterna och personalen har utbildats i att använda uppgifterna på ett säkert och etiskt sätt.

Vi använder pålitliga avtalspartner, varvid uppgifter kan överföras till tredje part. I avtalen med alla partner har vi iakttagit kraven i EU:s dataskyddsförordning och övrig lagstiftning.

Den elektroniska betalningsprocessen (frånsett vid betalning med faktura) sköts av den certifierade betaltjänstsleverantören Datatrans AG Zurich. Betalningsuppgifterna förmedlas direkt till betaltjänstsleverantören och sparas där under en begränsad tid för behandling av betalningen och eventuella krediteringar.

Din e-postadress och annan personlig information som krävs för att skicka nyhetsbrev kan lämnas till Selligent, företaget som är teknisk redaktör för vårt nyhetsbrev.

Vi kommer också att använda Selligent för att skicka andra e-postmeddelanden. Därför kan Selligent ta emot personlig information som en del av vår nuvarande orderprocess. Informationen kommer att förvaras så länge som det annars är lagligt att behålla den för de syften som anges i denna integritetsförklaring, dvs särskilt avtalsförhållandet med dig samt för kommunikation i reklamsyfte.

Gällande Selligent sekretesspolicy finns på https://www.selligent.com/privacy-policy-europe/.

Företag som ansvarar för administrationen av uppgifterna:

Ifolor
Karhumäkigränden 2
01530 Vanda
Finland

Hur länge förvaras mina uppgifter?

Vi förvarar personuppgifter och bildfiler endast så länge det behövs för att vi ska kunna uppfylla de användningsändamål som anges i denna beskrivning. Dessutom kan vissa uppgifter förvaras längre till den del detta behövs enligt skyldigheter i lag, till exempel för att uppfylla skyldigheter för bokföring och konsumenthandel och för att kunna visa att dessa uppfylls på tillbörligt sätt.

På kundens begäran kan en personuppgift om kunden tas bort eller anonymiseras i Ifolors system och inte längre användas för de ändamål som listats i beskrivningen.

För vissa av uppgifterna ställer lagstiftningen krav på att uppgifterna förvaras längre, bland annat för följande ändamål:

 • Bokföringslagen anger att uppgifterna ska sparas längre oavsett om de innehåller personuppgifter eller inte.
 • Loggdata från systemet samlas in och förvaras på det sätt som anges i lag för att vi ska kunna tillhandahålla en laglig och säker webbutik för våra kunder.
 • För att ta tillräckliga säkerhetskopior av webbutikens databaser och system för att trygga uppgifterna, avhjälpa fel samt för att trygga datasäkerhet och kontinuitet.

Kundens bildfiler tas bort automatiskt senast 30 dagar efter att beställningen har levererats.

Vilka rättigheter har jag?

Som kund har du rätt att:

på skriftlig begäran få information om de personuppgifter som Ifolor har sparat om dig.

be att Ifolor korrigerar felaktiga personuppgifter som gäller dig.

skriftligen informera Ifolor när som helst att du vill förbjuda att dina personuppgifter längre behandlas; detta med den begränsning att Ifolor har rätt att fortfarande behandla uppgifterna till den del det behövs (till exempel faktureringsuppgifter).

Om behandlingen baseras på ett separat samtycke har du dessutom rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Observera att detta inte påverkar lagligheten av den behandling som skett innan du återkallat ditt samtycke.

Du kan göra en begäran om att utnyttja dina rättigheter genom att kontakta vår kundtjänst. Ifolor förbehåller sig rätten att be kunden identifiera sig tillbörligen innan ovan nämnda begäranden behandlas.

Om du märker att behandlingen är bristfällig eller sker i strid med lag, har du rätt att lämna in ett klagomål hos dataskyddsmyndigheten.

Hur får jag information om vilka uppgifter som sparats om mig i systemet?

Du be om att få information om de uppgifter som sparats om dig i systemen per e-post: dataskyddsombudsman@ifolor.se.

Vi behandlar begärandena inom 30 dagar efter att vi mottagit dem.

Hur kan jag inverka på hur uppgifterna används?

Ifolor har åtagit sig att erbjuda sina kunder möjligheter att inverka på hur uppgifterna samlas in och används.

Du kan själv bestämma om marknadsföring som anpassats för dig och ta eller låta bli att ta emot olika marknadsföringsmeddelanden. Meddela vår kundtjänst om du inte vill få marknadsföring från oss. Du kan enkelt avbeställa nyhetsbrevet genom att klicka på länken i nyhetsbrevet.

Utlämnas mina personuppgifter till tredje parter?

Vi använder kunduppgifter tillsammans med tredje parter för forskning, analys och personifiering. Vi kan utlämna uppgifter om köpbeteende och bläddring till partner för att kunna erbjuda dig intressanta produkter och erbjudanden. Uppgifter som används för forskning, analys och personifiering är alltid anonymiserad eller pseudonymiserad i möjligaste mån. Endast vi kan ansluta de pseudonymiserade uppgifterna till ditt namn.

Kunden kan begränsa att uppgifterna utlämnas till marknadsföringsändamål genom att kontakta kundtjänsten.

Vid behov utlämnar vi uppgifter även på myndigheters begäran. Vi informerar alltid även kunden om databegäranden, om det är tillåtet enligt lag.

Använder webbutiken kakor och vad är de?

Ifolor strävar efter att planera sin webbplats så att den ska vara så användarvänlig och effektiv som möjligt. För att uppnå detta använder Ifolor sig av kakor (cookies) och Flash Local Shared Objects-objekt (LSO-objekt). Du kan själv välja om Ifolors program kan ladda ned kakor till din dator. Användaren kan ange inställningarna för webbläsaren så att kakor inte godkänns eller att kakor endast godkänns från vissa webbplatser eller endast efter godkännande.

Vi ber dig dock observera att användningen av vissa funktioner på Ifolors webbplats kan förhindras eller begränsas om du förhindrar kakor från Ifolors webbplats. För att säkerställa användningsbarheten rekommenderar vi att du låter webbläsaren godkänna kakor. De kakor som servern delar ut förvaras i webbläsaren i 30 dagar. 

Google Tag Manager

Den här webbplatsen använder Google Tag Manager. Tool Tag Managern i sig själv (som implementerar taggarna) är en domän utan cookies som inte samlar in några personliga uppgifter. Verktyget säkerställer aktivering av andra taggar som i sig kan samla in data.

Google Tag Manager har inte åtkomst till dessa data. Om en avaktivering utförs på domän- eller cookienivå ska detta gälla för alla spårningstaggar som implementeras med Google Tag Manager.

Följande anges den obligatoriska rättsliga grunden för behandling av uppgifter:
- Artikel 6, par. 1, punkt 1 a, GDPR

VWO 

För att förbättra vårt utbud/erbjudanden online genomför vi regelbundet A/B och multivariattest på vår hemsida. Under testerna samlar vi in ​​information om besökarnas träffar och interaktioner med vårt online-erbjudande. Uppgifterna lagras anonymt och utvärderas för statistiska ändamål. Vi behandlar data med hjälp av Visual Website Optimizer ("VWO")-teknik som drivs av Wingfy (14th Floor, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, Indien).

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter som använder cookies för analysändamål, är artikel 6.1 a i GDPR, som den registrerade har gett sitt samtycke till.

För bearbetning samlar din webbläsare in, utvärderar och överför information under ditt besök. Data samlas in via Javascript och cookies. Följande information samlas in anonymt och behandlas för statistiska ändamål:

 • webbläsaren som används 
 • antalet visade sidor 
 • antal besök 
 • ordningsföljd för besöket 
 • besökets längd 
 • interaktiva åtgärder som ifyllning eller tömning av varukorg 
 • registrera användningen av enskilda webbplatser (förutom till exempel i betalprocessen och registreringen) 
 • genomförda betaltransaktioner 
 • och så vidare.

VWO använder din IP-adress för att bestämma din geografiska plats (regional information om din plats). Din IP-adress kommer att raderas omedelbart efter att geolokaliseringen har fastställts.

Cookies som ställts in av VWO listas nedan med deras användningstider:

 • sessionscookie (för sessionsidentifiering och varaktighet: en session, d.v.s. tills webbläsaren stängs) 
 • långsiktig cookie (för att identifiera återkommande besökare med en pseudonym: 10 år) 
 • opt-out-cookie (för att invända mot spårning: 10 000 dagar)

Om du inte samtycker till registrering och utvärdering av användningsmätning under ditt besök kan du motsätta dig det genom att klicka på följande länk: https://vwo.com/opt-out/ Länken låter dig spara en s.k. opt-out-cookie i din webbläsare. Den används för att förhindra att tjänsten ställer in cookies för att analysera användning och samla in sessionsdata. Obs: Om du tar bort dina cookies kommer även opt-out-cookien att raderas och du kan behöva återaktivera den.

Den tillämpliga VWO-sekretesspolicyn finns på https://vwo.com/privacy-policy.

Du hittar mer information om cookies och inställningsalternativ genom att klicka på den runda fingeravtrycksikonen i det nedre vänstra hörnet på sidan.

Använder webbutiken och beställningsprogrammen analystjänster?

Ifolor strävar efter att planera sin webbplatsupplevelse så att den ska vara så användarvänlig och effektiv som möjligt. För att uppnå detta använder Ifolor webbanalystjänster för att ta reda på hur många besökare som besöker Ifolors webbplats, hur ofta och på vilket sätt. Ifolor använder inte programmet för att samla in personuppgifter eller enskilda IP-adresser. Uppgifterna används endast anonymt och som sammandrag för statistiska ändamål och för utveckling av webbplatsen.

Webtrekk

Den andra webbanalystjänsten som används är Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, Germany. Tjänsten samlar och sparar webbplatsens besökinformation samt skapar anonyma användarprofiler. Webbtrekk använder uppgifter till besökuppgiftsrapporter samt övriga tjänster som berör vår webbplats.

Alltid då du använder våra webbsidor förmedlar din läsare information som samlas och evalueras. Den samlas via pixel som installerats på varje sida och / eller med hjälp av JavaScript samt cookies. Du hittar mer information om cookies och inställningsalternativ genom att klicka på den runda fingeravtrycksikonen i det nedre vänstra hörnet på sidan.

Information som samlas:

 • Namn på fil som hämtats, tidsstämpel - Användarsystem som använts 
 • Uppgifter om användarenhet 
 • Webbläsare som använts (typ / version) 
 • Skärmens / läsarems resolution och färgdjup 
 • Läsarens språk 
 • Refererande URL (sida som nyss besökts) 
 • IP-adress 
 • Klickar 
 • Java på / av 
 • Cookies på / av 
 • Tillägg (plug-ins) 
 • Om tillgängligt: uppgifter om varukorgen (t.ex. priset på produkter och valuta) 
 • Om tillgängligt: användarnamn och kundens nya status pseudonymt 

Webbtrekk förkortar IP-adressen genast då den är tillgänglig och använder den endast då sessionen skall kännas igen och lokaliseras. Användaren identifieras ej. Webrekk-dataskyddspolicy som tillämpas finns på adressen https://www.webtrekk.com/privacy-notice.html.

Om du inte godkänner att uppgifter om din visit sparas och analyseras kan du förbjuda detta.

Förbudsmeddelande:

Detta installerar en sk. Opt-out cookie I din läsare. Efter det gör tjänsten ingen webbanalys eller samlar information om visiten. Du märker väl att om du tar bort cookies från din läsare, även opt-out cookies tas bort och du kan behöva aktivera den på nytt.

Vi uppskattar det emellertid om du tillåter användningen av analysverktyg, eftersom de hjälper oss att regelbundet förbättra vår webbplats och våra tjänster och optimera dem för användarnas behov.

Vi behandlar uppgifterna enligt artikel 6 (1), punkt f I dataskyddsförordningen och förbättrar med hjälp av uppgifterna orderprocessen samt utvecklar våra webbsidor till mer användarvänliga.

Dessutom följer Ifolor upp användarnas besök i beställningsprogrammen med analystjänsten Adjust. Tjänsten hjälper Ifolor att förbättra tjänsterna och optimera dem för användarnas behov. Uppgifterna samlas in anonymt. Om användaren inte vill att uppföljning tillåts, kan man i många webbläsare stänga av uppföljningen via webbläsarens inställningar.

Kan denna dataskyddspolicyn ändras?

För utveckling av tjänsterna och till följd av förändringar i lagstiftningen förbehåller vi oss rätten att ändra personuppgiftpolicyn. Betydelsefulla ändringar av dataskyddspolicy informeras till registrerade kunder i samband med att villkoren uppdateras.

Denna dataskyddspolicy ersätter den gamla Privacy Policyn.

Vem kan jag kontakta?

I frågor som gäller dataskyddsförordning kan du kontakta:

per e-post: dataskyddsombudsman@ifolor.se eller

Ifolor Oy
Dataskyddsombudsman
Karhumäkigränden 2
01530 Vanda
Finland