Licensavtal för slutanvändare av programvara

1. Syfte

Detta Licensavtal för slutanvändare av programvara (i det följande “Avtalet”) reglerar din installation och användning av den programvara för bildtjänster som Ifolor Oy levererar (i det följande ”Programvara”). Samtliga beställningar och andra affärstransaktioner regleras av de Allmänna avtalsvillkoren för Ifolor enligt gällande version.
Ifolor Oy äger med ensamrätt Programvaran och beviljar dig en rätt att använda Programvaran enbart för att göra on-line beställningar hos Ifolor Oy (i det följande ”Licens”). Licensen är icke-exklusiv och gäller endast för privat, icke-kommersiellt bruk.
Genom att trycka på knappen ”Jag godkänner” och/eller genom att installera och använda Programvaran anger du att du godkänner detta Avtal och Ifolor Oy:s Allmänna avtalsvillkor. Om du inte godkänner detta Avtal skall Licensen inte vara i kraft och du skall inte längre ha rätt att använda Programvaran.

 

2. Licens och villkor för användning

• Programvaran och samtliga därtill anknutna patent, upphovsrättigheter, varumärken, know-how och vidareutvecklingar ägs med ensamrätt av Ifolor Oy och är skyddade enligt tillämplig lagstiftning. I enlighet med detta skall all användning av Programvaran, som inte uttryckligen tillåts av detta Avtal, vara strängt förbjuden. Du har inte rätt att modifiera, bakåtkompilera, förbättra, avkoda, demontera, distribuera, sälja, låna eller hyra ut Programvaran eller utnyttja Programvaran för kommersiella ändamål.

• Ifolor Oy beviljar dig en återkallningsbar, icke-exklusiv Licens att använda Programvaran i enlighet med detta Avtal. Den beviljade Licensen gäller endast för att göra beställningar hos Ifolor Oy samt för att överföra digitala bildfiler från din dator och behandla dem.

• Programvaran levereras ”i befintligt skick” för din bekvämlighet och som en tjänst utan skyldigheter. Ifolor Oy garanterar inte att Programvaran uppfyller alla dina krav eller förväntningar eller att Programvaran fungerar felfritt eller utan avbrott.

• Om inte annat följer av tvingande lagstiftning ansvarar Ifolor Oy inte i någon händelse för skada (inklusive utebliven vinst, uteblivna inbesparingar eller indirekta skador av vilket som helst slag såsom förlorade eller förstörda data, avbrott i planering, eller krav från tredje part) som åsamkats i samband med installation eller användning av eller oförmåga att använda Programvaran, oberoende av huruvida installationen eller användningen skett på vederbörligt sätt eller inte.

• Du är ensam och fullt ansvarig för de digitala bildfiler som du överför genom att använda Programvaran. Du garanterar att varken Ifolor Oy eller någon av dess anställda eller uppdragshavare kommer att hållas ansvarig för något olagligt innehåll och att du till fullo kommer att ersätta dessa personer för den skada som uppstår vid en bristande efterlevnad av denna skyldighet.

• Ifolor Oy förbehåller sig rätten att när som helst ändra detta Avtal eller göra tillägg till det. Ifolor Oy förbinder sig att meddela dig om en sådan ändring eller ett sådant tillägg. Genom fortsatt användning av Programvaran samtycker du till att en sådan ändring eller ett sådant tillägg binder dig. I annat fall upphör Licensen och du har inte längre har rätt att använda Programvaran.

• På detta Avtal och samtliga krav som sammanhänger med detta Avtal tillämpas finsk lag.
Kervo, september 2014